Thông tin

TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - THẠCH THẤT

banner 2
banner 3

THỜI KHÓA BIỀU HK I - NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI LỚP 10

 

      Lớp 10A1    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Tiếng anh Lịch sử Toán Vật lý
2 GD TC GD TC Tiếng anh KT - PL Vật lý Ngữ văn
3 GDAN - QP KT - PL Ngữ văn Toán Địa lý Toán
4 HĐTNHN Ngữ văn Tin học Toán GDĐP Sinh hoat
5 Tin học Lịch sử Địa lý   Ngữ văn Tiếng anh
             
      Lớp 10A2    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDAN - QP GD TC KT - PL Tiếng anh Toán
2 Hoa hoc Ngữ văn Lịch sử Hoa hoc Tiếng anh Tiếng anh
3 Toán Hoa hoc Công nghệ Lịch sử Địa lý HĐTNHN
4 Toán GD TC Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Sinh hoat
5 Ngữ văn Công nghệ Toán   GDĐP KT - PL
             
      Lớp 10A3    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hoa hoc Toán GD TC Hoa hoc Ngữ văn
2 Toán KT - PL Toán Lịch sử Địa lý KT - PL
3 Tiếng anh Lịch sử GD TC Ngữ văn Ngữ văn Hoa hoc
4 Tiếng anh Công nghệ Công nghệ Địa lý Ngữ văn Tiếng anh
5 GDĐP Toán GDAN - QP   HĐTNHN Sinh hoat
             
      Lớp 10A4    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn GD TC GDAN - QP HĐTNHN KT - PL
2 GD TC Ngữ văn Toán Toán Vật lý Tin học
3 Toán Tin học Toán Địa lý Tiếng anh Vật lý
4 Lịch sử Lịch sử Ngữ văn KT - PL Tiếng anh GDĐP
5 Tiếng anh Ngữ văn Vật lý   Địa lý Sinh hoat
             
      Lớp 10A5    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Tiếng anh Toán Hoa hoc GDĐP
2 HĐTNHN Toán Tiếng anh Địa lý Tiếng anh Ngữ văn
3 Ngữ văn Công nghệ Địa lý Lịch sử Ngữ văn KT - PL
4 GD TC KT - PL Hoa hoc Hoa hoc GD TC Ngữ văn
5 Toán Lịch sử Công nghệ   GDAN - QP Sinh hoat
             
      Lớp 10A6    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hoa hoc Công nghệ Địa lý Ngữ văn Ngữ văn
2 Tiếng anh Công nghệ Địa lý KT - PL GD TC Tiếng anh
3 Lịch sử GDĐP GD TC Ngữ văn Hoa hoc Hoa hoc
4 Toán Toán GDAN - QP Ngữ văn Lịch sử KT - PL
5 Toán Toán Tiếng anh   HĐTNHN Sinh hoat
             
      Lớp 10A7    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn Toán GD TC GD TC Ngữ văn
2 Toán Ngữ văn Toán Tiếng anh Vật lý Ngữ văn
3 KT - PL Vật lý KT - PL Tiếng anh Lịch sử Vật lý
4 GDAN - QP Sinh học Địa lý Lịch sử Địa lý HĐTNHN
5 Toán GDĐP Sinh học   Tiếng anh Sinh hoat
             
      Lớp 10A8    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán GDAN - QP Tiếng anh Toán Công nghệ
2 Công nghệ Toán KT - PL Tiếng anh Lịch sử Ngữ văn
3 Ngữ văn GD TC Tiếng anh Hoa hoc GD TC Hoa hoc
4 Ngữ văn HĐTNHN Lịch sử Ngữ văn Hoa hoc Sinh hoat
5 GDĐP KT - PL Toán   Địa lý Địa lý
             
      Lớp 10A9    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hoa hoc KT - PL Ngữ văn Lịch sử Hoa hoc
2 Toán GD TC Lịch sử Ngữ văn Địa lý Công nghệ
3 GDĐP KT - PL Toán Địa lý Tiếng anh Ngữ văn
4 Công nghệ GDAN - QP Toán GD TC Tiếng anh Ngữ văn
5 HĐTNHN Toán Tiếng anh   Hoa hoc Sinh hoat
             
      Lớp 10A10    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Lịch sử KT - PL Địa lý KT - PL
2 GDĐP Toán Ngữ văn Địa lý Sinh học Toán
3 Vật lý Sinh học HĐTNHN Ngữ văn Vật lý Tiếng anh
4 Ngữ văn GD TC GD TC GDAN - QP Lịch sử Tiếng anh
5 Tiếng anh Ngữ văn Vật lý   Toán Sinh hoat
             
      Lớp 10A11    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GD TC Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Tiếng anh
2 Toán GDĐP Vật lý Ngữ văn GDAN - QP Toán
3 Tiếng anh Lịch sử Địa lý GD TC Vật lý Toán
4 Tiếng anh Toán KT - PL KT - PL Địa lý Ngữ văn
5 Vật lý Tin học HĐTNHN   Tin học Sinh hoat
             
      Lớp 10A12    
      Có tác dụng từ ngày 15/8/2023  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO HĐTNHN GDĐP Tiếng anh Lịch sử Toán
2 Lịch sử Toán GD TC Địa lý Toán Địa lý
3 GD TC Ngữ văn Ngữ văn GDAN - QP Toán Ngữ văn
4 Ngữ văn Tin học Tiếng anh Tiếng anh Vật lý Tin học
5 Vật lý Vật lý KT - PL   KT - PL Sinh hoat

 

bán, cho thuê căn hộ sunshine riverside, Apartments, villas, houses for rent in Ciputra Hanoi, Vietnam, Khóa vân tay, khóa cửa vân tay, Khóa vân tay